نمایندگان آموزش عقیدتی و فرهنگی مراکز و مؤسسات

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

مؤسسه/ مركز محل خدمت

رايانامه سازماني

1

سید جلیل ذریه زهرا

مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

j.zorriyehzahra@areo.ir

2

محمود صفری

مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

m.safari@areo.ir

3

محمد حسین کریمیون

مؤسسه تحقیقات آب و خاک کشور

m.karimion@areo.ir

4

اصغر میرسلیمانی

موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر ( البرز)

a.mirsoleimani@areo.ir

5

نادر بختیاری کاکاوند

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

n.bakhtiarik@areo.ir

6

عنایت الله غلامی

مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

e.gholami@areo.ir

7

حسین پیری

مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی

8

سید منصور هاشمی

مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

m.hashemi@areo.ir


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0