کارشناس فرهنگی و مسئول رسانه

نام و نام خانوادگی: آقای مهرداد عزتی نیا   ( سوابق علمی پژوهشی  )


 


آدرس: تهران- بزرگراه شهید چمران- ولنجک - خيابان یمن (تابناک) - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

تلفن:

دورنگار: 

پست الکترونیکی:  


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0