کارشناس امور فرهنگی

نام و نام خانوادگی: آقای حسین  خواجه   ( سوابق علمی پژوهشی  )


 

کارشناس امور رفاهی

نام و نام خانوادگی: آقای  اصغر غنی پور    ( سوابق علمی پژوهشی  )  


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0