مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه

نام و نام خانوادگی: آقای مهدی نعیمی رز    ( سوابق علمی پژوهشی  )


 

آدرس: تهران- بزرگراه شهید چمران- ولنجک - خيابان یمن (تابناک) - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

تلفن:

دورنگار: 

پست الکترونیکی:   

 

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0